Program Aplikace

Cílem programu „Aplikace“ je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Aktivity programu mají přímou vazbu na strategické cíle Národní RIS3 strategie „Zvýšit inovační poptávku ve firmách (i ve veřejném sektoru)“ a „Zvýšit relevanci výzkumu“. Jde především o vzájemnou provázanost s typovými aktivitami/projekty/operacemi specifických cílů A1.1 „Posílit výzkumné a vývojové kapacity podniků“ a C1. 1 „Posílit spolupráci a interakci mezi VO a aplikační sférou“ Národní RIS3 strategie.

Podrobnější informace k programu naleznete zde.

 

V rámci I. Výzvy tohoto projektu jsme podali projekt:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004353

Vývoj nových léčiv pro onemocnění ryb, včel a mléčné žlázy skotu na bázi bakteriofágů (FAG)

 

V rámci VI. Výzvy tohoto projektu jsme podali projekt:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015668

Vývoj nových léčiv proti původci moru včelího plodu (AFB) na bázi fágových endolyzinů

 

V rámci VIII. Výzvy tohoto projektu jsme podali projekt:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024717

Založení technologické platformy vývoje specifických protilátek proti koronavirovým infekcím